Skarga do Komisji Europejskiej w związku z niespełnieniem prawa unijnego


Naruszenie przez władze polskie obowiązków związanych z Dyrektywą 2014/32/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku przyrządów pomiarowych.

W Polsce nakaz stosowania przyrządu pomiarowego obowiązywał do końca 2019 roku. Od początku 2020 roku wprowadzono szereg zmian które zwalniają przedsiębiorcę wykonującego przewóz osób taksówką z obowiązku posia dania taksometru w taksówce.

Zgodnie z ustawą o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140, z późn. zm) wprowadzono możliwość rozliczania i naliczania opłat za pomocą aplikacji mobilnej, o której mowa w art. 13b ustawy z dnia 6 września 2001 r. o tra nsporcie drogowym.
Wprowadzając taką możliwość zrezygnowano w sposób bezpośredni z obowiązku posiadania taksometru, który jest przyrządem pomiarowym zgodnie z Dyrektywą 2014/32/UE.

Fakt rezygnacji ze stosowania taksometru w taksówce potwierdza ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110z późn. zm.) w której to zmieniono definicję taksówki.
Zgodnie z art. 2 pkt 43 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, z późn. zm.), taksówka jest to pojazd samochodowy, odpowiednio wyposażony i oznaczony, przeznaczony do przewozu osób w liczbie nie większej niż 9 łącznie z kierowcą oraz ich bagażu podręcznego za opłatą ustaloną na podstawie:

a) taksometru albo
b) aplikacji mobilnej, o której mowa w art. 13b ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 29 maja 2020 w w sprawie aplikacji mobilnej służącej do rozliczania opłaty za przewóz osób (Dz. U. z 2020 r. poz. 954) aplikacja mobilna całkowicie zastępuje taksometr.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 grudnia 2019 r (Dz. U. z 2019 r. poz. 2560) w przypadku wykorzystywania do rozliczeń w taksówce aplikacji mobilnej, nie obowiązuje wymóg posiadania taksometru z ważnym dowodem legalizacji.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 grudnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2466) zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach załącznik nr 2 do rozporządzenia w dziale I w tabeli w pkt 3.1 w kolumnie trzeciej pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie:
„1. Brak taksometru elektronicznego z ważnym dowodem legalizacji, jeżeli występuje.”.
Powyższa zmiana umożliwia korzystanie z aplikacji mobilnej jako urządzenia służącego do naliczania opłaty zamiast dotychczas stosowanego taksometru i kasy fiskalnej.

pełny dokument dostępny do pobrania

następnyHerb m.st. Warszawy jest zastrzeżony znakiem towarowym.