Herb m.st. Warszawy jest zastrzeżony znakiem towarowym.


Herb m.st. Warszawy jest dobrem osobistym m.st. Warszawy i podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz.380, z późn. zm.).

 

Herb m.st. Warszawy jest zastrzeżony znakiem towarowym.

Herb m.st. Warszawy jest dobrem osobistym m.st. Warszawy i podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz.380, z późn. zm.).

Na wzór herbu m.st. Warszawy składają się: syrena jako godło herbowe, tarcza herbowa i korona. Wokół jest pole ochronne tarczy herbowej i herbu. Grafika herbowa jest integralnym dziełem autorskim, więc jej treść i forma są nienaruszalne. Niedopuszczalna jest jakakolwiek modyfikacja zarówno całości, jak i poszczególnych elementów herbu m.st. Warszawy, w tym: przysłanianie herbu, „wycinanie” z całości i osobne wykorzystywanie sylwety syreny z herbu, zmiana barw i kształtu syreny, tarczy herbowej lub korony. 

Herb służy m.in. do indywidualizowania i odróżniania działalności gospodarczej przedsiębiorców, a także do przestrzennego umiejscowienia siedziby przedsiębiorcy. Z tego względu podlega ochronie na podstawie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

W materiałach promocyjnych nie wolno używać herbu m.st. Warszawy. W komunikacji marketingowej herb występuje wyłącznie w formie identyfikatora herbowego.

Wyrażenie zgody na użycie herbu m.st. Warszawy należy do kompetencji Prezydenta m.st. Warszawy, po zasięgnięciu opinii Komisji ds. Nazewnictwa Rady m.st. Warszawy.

Herb m.st. Warszawy jest używany w oznaczeniach Urzędu m.st. Warszawy, jego jednostek organizacyjnych i miejskich przedsiębiorstw komunalnych.

Niezgodne używanie oznakowań objetych dobrem osobistym podlega karze grzywny.

następnyHerb m.st. Warszawy jest zastrzeżony znakiem towarowym.