Bezzwrotna pożyczka dla każdego przedsiębiorcy


Sejm uchwalił kolejną nowelizację tarczy antykryzysowej. Wszystkie małe firmy, w tym również osoby samozatrudnione, otrzymają bezzwrotne pożyczki w wysokości do 5 tysięcy złotych. Jak złożyć wniosek ?

Przepisy dotyczące bezzwrotnej pożyczki obowiązują już od 1-go kwietnia, jednak okazało się, że pierwsza wersja przepisów nie objęła wszystkich przedsiębiorców. Zgodnie bowiem z pierwotną wersją, pożyczka udzielona przedsiębiorcy ulegała umorzeniu wówczas, gdy przedsiębiorca wykazał, że przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszył stanu zatrudnienia. Z takiego zapisu wynikało zatem, iż umorzenie dotyczy jedynie tych firm, które zatrudniają przynajmniej jednego pracownika. Oznaczało to, że pożyczka nie może zostać umorzona, gdy została zaciągnięta przez osobę samozatrudnioną.
W kolejnej wersji ustawy uwzględnione zostały zapisy, które umożliwiają umorzenie pożyczki wszystkim mikroprzedsiębiorcom.

Nowe przepisy zostały już uchwalone przez Sejm i prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu, po głosowaniu w Senacie, zostaną podpisane przez Prezydenta.

1. Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać bezzwrotną pożyczkę?

Maksymalna wysokość pożyczki, o jaką możemy wnioskować, to 5000 zł.
O udzielenie pożyczki może wnioskować jedynie tzw. mikroprzedsiębiorca, czyli osoba prowadząca działalność gospodarczą, która spełnia następujące warunki:
 - zatrudnia mniej niż 10 osób,
 - uzyskała roczny obrót netto ze sprzedaży towarów i usług nieprzekraczający 2 mln EUR lub suma aktywów jego bilansu wynosi mniej niż 2 mln EUR.
 - prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 roku.

Środki uzyskane z pożyczki mogą być przeznaczone na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności, czyli np. na opłacenie podatków, składek czy kosztów wynajmu lokalu. Wydatków tych nie trzeba jednak dokumentować.

Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, przy czym okres karencji w spłacie rat wynosi 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki.
Oprocentowanie pożyczki w skali roku wynosi 0,05 stopy redyskonta weksli NBP. Stopa ta wynosi obecnie 0,55%, co oznacza że roczne oprocentowanie pożyczki wynosi zaledwie 0,0275%. I jest to jedyny koszt pożyczki.

Co istotne, uzyskanie pożyczki nie jest uzależnione od wysokości przychodów przedsiębiorcy ani od spełnienia warunku spadku przychodów. Ponadto, zaciągniecie pożyczki nie wyklucza możliwości skorzystania z innych form pomocy, takich jak zwolnienie z ZUS czy zasiłek postojowy.

2. Pożyczka zostanie umorzona. Kiedy i komu?

Umorzenie możliwe jest po spełnieniu jednego prostego warunku - od ciągłości prowadzenia działalności gospodarczej.

Po 3 miesiącach od dnia udzielenia pożyczki przedsiębiorca musi złozyć oświadczenie, iż nadal prowadzi działalność gospodarczą.
I to wszystko.
Po złożeniu takiego oświadczenia, pożyczka zostaje umorzona.
W związku z tym, że karencja w spłacie rat pożyczki wynosi również 3 miesiące, to prawdopodobnym jest, iż przedsiębiorcy nie zostaną naliczone żadne odsetki.

3. Jak złożyć wniosek o bezzwrotną pożyczkę?

Pożyczka udzielana jest z środków Funduszu Pracy. Oznacza to, że wnioski o udzielenie pożyczki należy składać w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.
Wypełniony wniosek można przesłać pocztą tradycyjną na adres urzędu pracy.
Wniosek można również złożyć w formie elektronicznej, podpisując go Profilem Zaufanym. Do wniosku należy załączyć umowę pożyczki.

Treść umowy dostępna jest tutaj.

Wniosek o pożyczkę w wersji papierowej można pobrać ze  strony.

Elektroniczny wniosek o udzielenie pożyczki można złożyć na  stronie.

UWAGA! Należy pamiętać, iż objęcie umorzeniem osób samozatrudnionych nastąpi dopiero po ostatecznym uchwaleniu i ogłoszeniu nowej wersji przepisów.
Osobom niezatrudniającym żadnych pracowników zalecamy więc złożenie wniosku dopiero po wejściu nowych przepisów w życie.
O wszelkich nowych informacjach w tym temacie będziemy na bieżąco informować.

następnyHerb m.st. Warszawy jest zastrzeżony znakiem towarowym.