Bezzwrotna pożyczka ze środków Funduszu Pracy


Wniosek o pożyczkę do 5000 zł ze środków Funduszu Pracy. Zaktualizowany 18-04-2020 o godzinie 10:11 Zapraszam do składania

Koledzy i Koleżanki !!!
Możemy już bez obaw składać wnioski pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

ZŁÓŻ WNIOSEK

INSTRUKCJA do złożenia wniosku

Otrzymacie pożyczkę do kwoty 5 tys. zł. Pożyczka będzie wypłacana jednorazowo, po podpisaniu umowy. Okres jej spłaty nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji.

Rada Ministrów może w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia przedłużyć okres spłaty pożyczki ponad przewidziane 12 miesięcy, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.
Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki, zawarte we wniosku o umorzenie pożyczki, Pożyczkobiorca składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Kiedy możesz skorzystać:
Jeżeli prowadziłeś działalności gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.

Kto może skorzystać:
Mikroprzedsiębiorca (w tym mikroprzedsiębiorca niezatrudniający pracowników).

Co musisz przygotować:

Formularze i dokumenty są dostępne na Praca.gov.pl.

Zapoznaj się także z:  

Gdzie składamy dokumenty:
W powiatowym urzędzie pracy (PUP) właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru. Wniosek  możesz złożyć za pomocą formularza elektronicznego na portalu Praca.gov.pl lub w postaci papierowej.

 

Lista Powiatowych Urzędów Pracy znajdziesz bezpośrednio w formularzu elektronicznym w portalu - Praca.gov.pl
oraz na stronie Praca.gov.pl – Wybór Urzędu.

 

 

następnyHerb m.st. Warszawy jest zastrzeżony znakiem towarowym.